15 juli, 2024
BuitenlandNederlandse militairen naar Mali

Nederlandse militairen naar Mali
N

Nederland levert op verzoek van de Verenigde Naties een bijdrage aan MINUSMA, de stabilisatiemissie in Mali. Dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Deze VN-missie moet de veiligheid en stabiliteit in Mali herstellen. In totaal zet Nederland ongeveer 380 personen in voor MINUSMA, in beginsel tot eind 2015.

De VN begeleidt Mali op weg naar een functionerende overheid die veiligheid en andere diensten aan de bevolking levert in het hele land.
Met de Nederlandse bijdrage:

  • wordt de VN in de eerste fase van de VN-missie ondersteund;
  • wordt een specifieke bijdrage geleverd om de VN-missie op de rails te krijgen;
  • kan Nederland voorzien in een kritieke behoefte van de VN door bij te dragen met inlichtingen en verkenningen.

De Nederlandse bijdrage bestaat voor het merendeel uit militairen. Zij zullen vooral inlichtingen verzamelen, verwerken en analyseren voor de VN-missie. Daarnaast zal een eenheid met vier Apache gevechtshelikopters worden ingezet om inlichtingen te verzamelen en Nederlands personeel te beschermen. Voorts wordt een aantal politiefunctionarissen en civiele deskundigen geleverd. Zij zullen zich onder meer richten op politietraining, rechtsstaatontwikkeling en hervorming van de veiligheidssector. Deze bijdrage sluit goed aan op Nederlandse inspanningen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in Mali.

De Nederlandse eenheden zullen opereren vanuit Bamako en Gao. Vooralsnog is geen sprake van een dreiging van een groot gewapend conflict. Er is echter wel een dreiging van terroristische activiteiten. De dreiging in Bamako en Gao wordt als beperkt beoordeeld, maar in de directe omgeving van deze steden is die hoger. Korte, hevige gevechtscontacten in de regio Gao, waar Nederlanders worden ingezet, zijn niet uitgesloten. Gewapende jihadistische groeperingen beschikken over de capaciteit om Improvised Explosive Devices (IED’s) te plaatsen. De MIVD oordeelt dat de dreiging van het gebruik van IED’s door jihadistische groeperingen vooralsnog matig is.

Hoewel het een Nederlandse bijdrage aan inlichtingenketen betreft, valt dus niet uit te sluiten dat Nederlandse militairen worden blootgesteld aan geweld of bij gevechtshandelingen betrokken zullen zijn. Hiermee is bij de samenstelling van de militaire bijdrage rekening gehouden. Die garandeert voldoende capaciteit voor zelfbescherming. De keuze voor een samenhangende bijdrage en de gewenste robuustheid van zelfbescherming bepalen de omvang van de militaire bijdrage.

Als gevolg van tropische ziektes, beperkte lokale hygiënische omstandigheden en extreme klimatologische omstandigheden, zijn de gezondheidsrisico’s hoog. Om de risico’s te beperken worden alle Nederlandse militairen gevaccineerd, nemen zij aanvullende hygiënische maatregelen en doorlopen zij een acclimatisatieprogramma.

05-17-2013bertkoendersDe geraamde additionele uitgaven voor de militaire bijdrage aan MINUSMA bedragen €51 miljoen per jaar. Daarnaast bedragen de uitgaven voor (na)zorg van militairen op jaarbasis naar verwachting ongeveer €2 miljoen. In 2014 zijn nog extra additionele uitgaven voor de ontplooiing van de missie geraamd op €11,5 miljoen. Dat brengt de totale additionele uitgaven voor MINUSMA in 2014 op €64,5 miljoen, waarbij wordt uitgegaan van een volledige logistieke ondersteuning van de VN.

Het is een Nederlands belang te helpen voorkomen dat dicht bij huis een onbeheersbare situatie ontstaat. Het noorden van Mali is een broedplaats geworden van extremisme en een vrijplaats voor het opleiden van terroristen. Mali ligt op een kruispunt van smokkelroutes voor drugs, wapens, mensen en illegale migratie die naar de Middellandse Zee leiden. De opbrengst van deze activiteiten is een belangrijke financieringsbron van terroristische activiteiten.   Nederland heeft baat bij internationale veiligheid, stabiliteit en een goed functionerende rechtsorde. Een andere belangrijke overweging om bij te dragen aan MINUSMA is solidariteit met de Malinese burgerbevolking die hard wordt getroffen door armoede, onveiligheid en mensenrechtenschendingen in het land. Bijdragen aan inspanningen gericht op het versterken van overheidsstructuren die de bevolking gelijke kansen en rechten biedt is daarom belangrijk. De Nederlandse bijdrage vergroot de effectiviteit (en daarmee de kans op succes) van de missie aanzienlijk. Voor een land als Nederland, dat sterk gebaat is bij internationale samenwerking, is het belangrijk om in internationaal verband medeverantwoordelijkheid te dragen.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Defensie
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: