22 mei, 2024
BinnenlandVerkiezingen 2017: Standpunt VVD over Defensie

Verkiezingen 2017: Standpunt VVD over Defensie
V

Het verkiezingsprogramma 2017 van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) met als lijsttrekker Mark Rutte is een stevig document getiteld ´ZEKER NEDERLAND´. In het hoofdstuk Veiligheid en Vrijheid schetst de VVD de toekomst van Defensie. Ronald Vuijk beheert momenteel de portefeuille Defensie binnen deze partij, maar komt niet voor op de kandidatenlijst voor 2017.

Een realistisch buitenlands beleid kan niet bestaan zonder geloofwaardige militaire capaciteiten. De afgelopen jaren is de veiligheidssituatie aan zowel de Europese oost- als zuidgrenzen ernstig verslechterd. Onze krijgsmacht speelt een sleutelrol in de bescherming van onze vrijheid, veiligheid en manier van leven. In de komende jaren zal aan de intensieve inzet van onze troepen geen einde komen. Integendeel, een verslechterde veiligheidssituatie dwingt ons zeer alert te blijven.

Omdat onze vrijheid en veiligheid ons zo dierbaar zijn, zullen we blijvend moeten investeren in een krijgsmacht die altijd paraat staat om onze vrijheid te verdedigen en belangen te behartigen. De Nederlandse defensie-uitgaven moeten toegroeien naar in ieder geval het Europees NAVO-gemiddelde.

 • Alle defensieonderdelen behouden moeten blijven: marine, luchtmacht, landmacht en marechaussee.
  Een veelheid aan dreigingen vraagt om een flexibel inzetbare en veelzijdige krijgsmacht die daar krachtig op kan reageren.
 • Onze troepen moeten kunnen optreden tegen traditionele legers, tegen nieuwe type vijanden zoals terroristen en niet-statelijke strijders en tegen combinaties van die twee (hybride dreigingen).
 • Wij willen fors meer investeren in Defensie. Prioriteit heeft het volledig op orde brengen van de basis- en inzetgereedheid van de gehele krijgsmacht.
  Een krijgsmacht die in staat is onze veiligheid en vrijheid te verdedigen, is niet gratis. Gevechtskracht, ondersteuning (logistiek, transport en medisch) en noodzakelijke vervangingsinvesteringen moeten tevens in balans worden gebracht.
 • De absolute kerntaak van onze krijgsmacht is en blijft het verdedigen van ons eigen grondgebied en dat van onze bondgenoten in de NAVO en de EU.
  Soms zijn vredesmissies – waar ook ter wereld – de enige manier om ontwrichtende oorlogen te beëindigen. Onze militairen vervullen daarbij primair een militaire rol: wederopbouw en ontwikkelingstaken zijn niet hun belangrijkste verantwoordelijkheid.
 • Om over het beste en modernste materieel te kunnen beschikken, moet voldoende budget beschikbaar zijn. De behoeften van Defensie zijn leidend.
  Om iedere tegenstander aan te kunnen op het moderne slagveld moeten we constant investeren in manschappen, nieuw militair materieel en innovaties. Naast basiscapaciteiten – zoals gevechtsvliegtuigen, fregatten en infanterie – willen wij slim gekozen nichecapaciteiten binnen onze krijgsmacht behouden.
 • Defensie moet meegaan en bij voorkeur vooroplopen bij de ontwikkelingen in cyberspace.
  Cybercapaciteiten (zowel offensief als defensief) zijn onmisbaar in de conflicten van vandaag en morgen en daarom willen we deze capaciteiten de komende jaren verder uitbreiden. Om dit te bereiken, willen we Defensie nog aantrekkelijker maken voor cyberprofessionals. Daarom zetten wij in op moderne en flexibele arbeidsvoorwaarden en een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven.
 • Wij willen de capaciteiten verder uitbreiden waarmee we mensensmokkel kunnen tegengaan en waarmee we onze grenzen kunnen bewaken.
  Het gaat daarbij onder meer om marine en marechaussee.
 • Wij willen particuliere, gewapende beveiligers zo snel mogelijk toestaan op Nederlandse koopvaardijschepen, als de inzet van mariniers door Defensie niet mogelijk is.
 • De NAVO is de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid.
  We willen als Nederland een betrouwbare bondgenoot zijn. Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid. Dat betekent dat NAVO-taken en –verplichtingen niet eenzijdig worden opgeschort. Dat geldt ook voor de kernwapentaak die NAVO-lidstaten met elkaar hebben afgesproken.
 • Om de kansen op misbruik en ongelukken zo laag mogelijk te houden, spannen wij ons tegelijkertijd actief in voor een afbouw van het aantal kernwapens wereldwijd.
  We zijn dus tegen eenzijdige ontwapening door de NAVO. de geloofwaardigheid van onze afschrikking moet ondertussen in stand blijven.
 • Wij geloven niet in de haalbaarheid (en wenselijkheid) van een Europees leger.
  Dat wil echter niet zeggen dat we onze veiligheid in ons eentje beschermen. Om de voordelen maximaal te benutten, zijn wij voor nauwere internationale militaire samenwerking, zowel bilateraal als in NAVO- en EU-verband. Het gaat daarbij niet alleen om concrete, operationele samenwerking, maar ook om onderlinge afstemming bij het veranderen van doctrines en bij de aanschaf of het afstoten van materieel en taken. Voorwaarde is wel dat Nederland zelf het laatste woord houdt over de inzet van onze troepen. Als daarmee voordelen kunnen worden behaald, is het goed als de NAVO en EU intensiever gaan samenwerken.
 • De militairen en het burgerpersoneel zijn het belangrijkste kapitaal van Defensie en de kern van haar kracht.
  Om blijvend te kunnen beschikken over gemotiveerde, weerbare, flexibele, goed opgeleide en geoefende mensen, moet Defensie een aantrekkelijke werkgever zijn waar militairen ruimte en kansen krijgen. Het verder ontwikkelen van een modern en flexibel personeelsbeleid is voor Defensie dus noodzakelijk, met een aantrekkelijk en helder loopbaanperspectief als uitgangspunt. Talent bepaalt hoe snel iemand door de rangen en schalen kan stromen, niet het aantal dienstjaren.
 • Onze krijgsmacht dient optimaal gebruik te maken van beschikbare kennis en expertise.
  De flexibele inzet van reservisten heeft een enorme meerwaarde, maar reservisten zijn geen vervangers van regulier personeel en kunnen flexibel worden ingezet als aanvulling. Reservisten moeten een volwaardig lid van operationele eenheden kunnen zijn. Defensie moet intensief samenwerken en afstemmen met werkgevers van reservisten.
 • Als veteranen tegen problemen aanlopen, verdienen zij de beste zorg.
  Als een militair op missie is geweest, wordt hij of zij veteraan. Wij zijn blij met het Veteranenbesluit en het opgerichte Veteranenloket. Speerpunten zijn de financiering van ‘nuldelijnsondersteuning’ en het nog breder bekend maken van het bestaan en de functie van het loket, zodat alle veteranen hun weg naar goede zorg kunnen vinden.

Mening ODB
De ODB geeft géén stemadvies voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Trouwe lezers kunnen de komende weken door onze zorgvuldige weergaven van de verschillende politieke partijen zelf hun keuze bepalen op grond van de getoonde programma’s.

Bron: VVD/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: