14 april, 2024
BinnenlandVerkiezingen 2017: Standpunt D66 over Defensie

Verkiezingen 2017: Standpunt D66 over Defensie
V

Het verkiezingsprogramma 2017 van de Democraten ‘66 (D66) van lijsttrekker Alexander Pechtold is een lijvig boekwerkje getiteld ´KANSEN VOOR IEDEREEN´. Het onderwerp Defensie komt gefragmenteerd voor in het stuk als onderdeel van andere onderwerpen en geeft inzicht hoe deze partij denkt over de toekomst en inzet ervan. Portefeuillehouder Defensie is momenteel Salima Belhaj, ondersteund door inhoudelijk medewerker Stijn van Hooff. Belhaj staat als nummer 14 op de lijst voor 2017.

We investeren in Defensie en werken samen met de landen om ons heen, binnen de NAVO en in Europa, omdat dit leidt tot meer veiligheid en meer efficiëntie. Nederland moet meer dan voorheen scherpe keuzes maken over de inrichting van de krijgsmacht. Er gaapt een groot gat tussen ambitie en middelen. De middelen moeten worden uitgebreid, de ambitie ingetoomd.

 • D66  kiest voor een buitenlandbeleid gebaseerd op drie pijlers: diplomatie, internationale samenwerking en Defensie – ingebed in een sterk Europa.
  Een hoorbare en merkbare Nederlandse stem in de wereld vereist dat we alle beschikbare middelen veel beter op elkaar afstemmen en met meer ambitie en vertrouwen inzetten.
 • D66 wil een moderne, direct inzetbare Defensie – in Nederland én Europa, in samenhang met diplomatie en ontwikkelingssamenwerking.
  We kunnen bij de handhaving van vrede, veiligheid en stabiliteit niet zonder een geloofwaardige stok achter de deur.
 • Effectieve Defensie leunt nog altijd op marine, landmacht en luchtmacht. D66 voegt daar expliciet digitale oorlogsvoering (cyber warfare) aan toe.
  D66 wil dat ons land in staat blijft deel te nemen aan activiteiten in het hoogste geweldsspectrum.
 • Uitgezonden personeel moet adequaat zijn getraind, beschikken over uitstekend materiaal en er moet een juiste balans zijn tussen militairen in het veld en hoger kader en overhead.
  Als het zo ver komt dat militairen worden ingezet, dan moeten wij en de militairen op Defensie kunnen rekenen. Daarvoor is een professionele organisatie essentieel.
 • D66 wil dat Defensie een toonaangevende organisatie wordt waar ook de nieuwe generatie graag werkt, met meer aandacht voor diversiteit en een actief veteranenbeleid. Dit vergt betere taakverdeling en heldere afspraken tussen lidstaten.
  Teveel nog probeert iedereen nu zijn krijgsmacht vorm te geven als een Zwitsers zakmes: alles moet erop zitten. Dat is niet alleen onbetaalbaar maar vooral ook inefficiënt. Vrijwel geen enkele lidstaat kan momenteel nog zelfstandig een overzeese missie uitvoeren.
 • D66 wil een volwaardig en samenhangend Europees veiligheidsbeleid; binnen de NAVO wanneer het kan, maar buiten de NAVO wanneer het moet.
  Het Europees buitenlandsbeleid krijgt beduidend meer gewicht, waarbij besluitvorming minder gevoelig moet zijn voor tegenstand van een individueel land. Meer Europese defensiesamenwerking is niet gericht tegen de NAVO, maar stelt ons in staat te bouwen aan een sterke defensiepijler binnen de NAVO, als fundament voor onze veiligheid.
 • Op de lange termijn streven we naar de vorming van een Europese krijgsmacht, met een duidelijke taakspecialisatie voor iedere lidstaat.
 • D66 zet zich in voor gezamenlijke opslag, onderhoud, gebruik en inkoop van materieel met andere Europese landen.
  Efficiënte defensiesamenwerking binnen Europa kan niet zonder een open en gezonde markt. Nog te vaak laten lidstaten zich momenteel leiden door de economische belangen van eigen nationale defensiebedrijven. D66 ijvert voor het openbreken van de defensie(aanbestedings)markt.
 • Voor kernwapens en autonome wapensystemen, zoals zelfschietende robots, is wat D66 betreft helemaal geen plaats in wapenarsenalen.
  Daarom spant Nederland zich extra in voor verdragen om deze te verbieden of in ieder geval te verminderen. Het uiteindelijke doel is dat alle kernwapens volledig worden vernietigd en verwijderd. Daarnaast wil D66 beperking van ontwikkeling, handel in en bezit van kleine wapens, clusterbommen en landmijnen, alsook strenge maatregelen tegen wapensmokkel.
 • De JSF krijgt als vervanger van de F-16 niet langer een nucleaire taak.

Om deze rol goed te kunnen vervullen, heeft Defensie meer geld nodig. Alleen al de verbetering van de directe inzetbaarheid van onze huidige krijgsmacht vergt een substantiële investering. We kunnen bovendien niet langer afhankelijk blijven van de Verenigde Staten voor onze veiligheid. Daarom wil D66 dat onze defensie-uitgaven stapsgewijs toegroeien naar het Europese gemiddelde. Daaraan verbonden is een nut en noodzaak discussie over aanschaf van materieel; een aspect dat expliciet verbonden zal moeten zijn met NAVO-kennis van te veel en te weinig aanwezig materieel binnen NAVO verband.

Mening ODB:
De ODB geeft géén stemadvies voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Trouwe lezers kunnen de komende weken door onze zorgvuldige weergaven van de verschillende politieke partijen zelf hun keuze bepalen op grond van de getoonde programma’s.

Bron: D66/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: