29 mei, 2024
BinnenlandVerkiezingen 2017: Een Politiek 'Poldervergezicht'

Verkiezingen 2017: Een Politiek ‘Poldervergezicht’
V

Enige tijd geleden was in de media te horen dat een aantal landen groot voorstander was van een Europees hoofdkwartier met een Europees leger. Laten deze vier landen nou net landen zijn met een eigen defensie-industrie! Eenmaal raden wat hier achter zou kunnen zitten?

Bij onze politieke partijen is geen duidelijke ‘kamp van voor- of tegenstanders’ te herkennen; er is van alles wat, met soms een ‘echt juweeltje’. Hieronder de opsomming van programmapunten wat betreft EU-leger en ‘wat de krijgsmacht allemaal moet kunnen’.

Punten ‘tegen’ EU-leger:

 • Een sterke Defensie voor Nederland.
 • De eindverantwoordelijkheid voor de krijgsmacht moet echter altijd bij het Nederlandse parlement liggen. Eventuele investeringen voor een Europees leger, die eventueel hiervoor in gang zijn gezet, stopzetten.
 • Wij geloven niet in de haalbaarheid (en wenselijkheid) van een Europees leger.

‘Polder’-oplossing:

 • Als daarmee voordelen kunnen worden behaald, is het goed als de NAVO en EU intensiever gaan samenwerken.
 • Zonder haar bondgenoten kan de krijgsmacht haar grondwettelijke taken onmogelijk waarmaken.
 • Dat wil echter niet zeggen dat we onze veiligheid in ons eentje beschermen.
 • Om de voordelen maximaal te benutten, zijn wij niet alleen voor nauwere internationale militaire samenwerking, maar ook om onderlinge afstemming.
 • De verdediging van het land tegen vijanden van buitenaf is de eerste taak van de overheid.
 • Samen met andere landen of in EU-, NAVO- of VN-verband kunnen we meer dan alleen en kunnen we taken delen.

Punten ‘voor’ EU-leger:

 • Op de lange termijn streven we naar de vorming van een Europese krijgsmacht, met een duidelijke taakspecialisatie voor iedere lidstaat.
 • In samenhang met de versterking van het gemeenschappelijk buitenlands beleid, wordt toegewerkt naar een Europese defensiemacht, onder controle van het Europees Parlement.
 • Het veiligheidsdomein omvat ook een sterkere Europese samenwerking op het gebied van Defensie.
 • We investeren in Defensie en werken samen met de landen om ons heen, binnen de NAVO en in Europa, omdat dit leidt tot meer veiligheid en meer efficiëntie.
 • Een verdergaande internationale samenwerking tussen landen, om vrede en veiligheid beter te bewaken.

‘Soort’ krijgsmacht:

 • Nieuwe vormen van ‘lenen’, gezamenlijke eenheden en operaties zijn nodig om een sterke Europese bijdrage aan de NAVO te kunnen leveren.
 • Onze troepen moeten kunnen optreden tegen traditionele legers, tegen nieuwe type vijanden zoals terroristen en niet-statelijke strijders en tegen combinaties van die twee (hybride dreigingen).
 • De krijgsmacht moet zich inrichten op effectieve inzet.
 • Juist in deze tijd kiezen we daarom voor een krijgsmacht die goed is toegerust voor allerlei soorten missies en bijdraagt aan nationale veiligheid en crisisbeheersing in Nederland.
 • Voor gezamenlijke opslag, onderhoud, gebruik en inkoop van materieel met andere Europese landen.
 • De kracht van ons land niet ligt in vechten, maar in de-escalatie en wederopbouw; dus ‘Vrede en ‘Wederopbouw’ in plaats van ‘Defensie’
 • Een flexibele krijgsmacht met focus op onderdelen waar we goed in zijn; het is dan ook niet nodig ‘alle wapens zelf  in huis te hebben’.
 • Een sterke krijgsmacht die vooral bilateraal en via de NAVO samenwerkt met andere landen.
 • Het is niet noodzakelijk dat onze krijgsmacht altijd op het hoogste geweldsniveau mee kan doen.
 • Een vredesmacht die actief en langdurig bij kan dragen aan vredesoperaties en humanitaire interventies.
 • 3D-benadering in internationale missies.
 • De krijgsmacht wordt hervormd tot een robuuste vredesmacht.

Mening ODB
En wat heeft de redactie van dit alles opgestoken? Alle partijen vragen wel veel van het geplaagde ministerie van Defensie. Op twee partijen na zijn de partijen niet echt duidelijk. Kan iemand ons vertellen wat een 3D benadering is? Soms wil men actief en langdurig …  en dat alles flexibel moet worden opgelost. U mag zelf invullen wat dat betekent. Zelfs een partij die het ministerie wil opheffen (zo moeilijk is dat ook weer niet) en een ander taak (?) geven!

Eerlijk is eerlijk, er zijn zeer zeker ook goede aandachtspunten. Opvallend scoren op dit punt m.n. de kleine partijen veel en veel beter. Een aantal verwoordt een heuse visie, bijvoorbeeld door voor te stellen een meerjarenbegroting voor Defensie zoals in Zweden en Noorwegen. Zo’n vijfjarenbegroting geeft in ieder geval rust bij de stukken. Als ODB blijven wij kritisch de afgelopen vier jaar heeft de werkvloer beslist geen goed gedaan. Tijd om aan te pakken.

Bron: redactie/politieke partijen

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: