22 juni, 2024
BinnenlandTransitieplan ABP pensioenregeling

Transitieplan ABP pensioenregeling
T

Mening en uitleg ODB

Hoofdstuk 1

Het Transitieplan ABP 2024 is een uitgebreide handleiding voor de overgang van de huidige pensioenregeling naar een nieuwe regeling, zoals vereist door de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp). Hier zijn de belangrijkste punten:

Doel en Inhoud:

Het plan beschrijft hoe de ABP-pensioenregeling zal worden aangepast aan de nieuwe wettelijke regels die per 1 januari 2027 van kracht worden. De nieuwe pensioenregeling zal een premieregeling zijn, waarbij gekozen is voor de solidaire premieregeling (SPR) vanwege de grotere mate van solidariteit en collectiviteit die het biedt.

Nieuwe Pensioenregeling:

De inhoud van de nieuwe regeling omvat ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije opbouw tijdens arbeidsongeschiktheid.

Het pensioendoel blijft een koopkrachtig pensioen van 80% middelloon bij 43 jaar deelname.

De spaarpremie is vastgesteld op 24,8%, met een verdeling van 70% voor de werkgever en 30% voor de werknemer.

Transitie en Invaren:

De bestaande pensioenen zullen worden omgezet in persoonlijke pensioenvermogens (invaren) tenzij dit niet op een evenwichtige manier kan. De transitie streeft naar een evenwichtige overgang waarbij de pensioenuitkeringen minimaal op peil blijven en schommelingen worden opgevangen door een solidariteitsreserve.

Solidariteitsreserve:

Deze reserve wordt ingezet om negatieve vermogens te voorkomen, nominale verlagingen van uitkeringen te beperken en macro langleven risico te delen. De solidariteitsreserve wordt gevuld afhankelijk van de dekkingsgraad op het moment van transitie.

Specifieke Doelstellingen:

Het plan streeft naar het behoud van ten minste gelijke pensioenuitkeringen en verwacht pensioen, compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek, en een generieke verhoging van (verwachte) pensioenen.

Bijzondere Regelingen voor Militairen:

Militairen, die nu een afwijkende pensioenregeling hebben, komen onder dezelfde pensioenregeling te vallen als de overheids- en onderwijswerknemers. Specifieke afspraken voor militairen worden beschreven in een apart hoofdstuk.

Compensatie en Vermogensverdeling:

Het plan bevat maatregelen om deelnemers te compenseren die nadeel ondervinden van de afschaffing van de doorsneesystematiek. De verdeling van het collectieve vermogen wordt aangepast afhankelijk van de dekkingsgraad op de transitiedatum. Het transitieplan benadrukt het belang van een transparante en evenwichtige overgang naar de nieuwe pensioenregeling, waarbij de belangen van alle betrokkenen, inclusief gepensioneerden, gewezen deelnemers en nabestaanden, zorgvuldig worden meegewogen.

Hoofdstuk 2

Hier zijn de kritieke punten uit het Transitieplan ABP 2024:

Overgang naar Nieuwe Pensioenregeling:

De overgang naar een nieuwe pensioenregeling is noodzakelijk door de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp), die vereist dat pensioenregelingen uiterlijk op 1 januari 2028 moeten voldoen aan de nieuwe wettelijke regels. Er is gekozen voor de solidaire premieregeling (SPR) vanwege de grotere mate van solidariteit en collectiviteit die het biedt.

Invaren van Bestaande Aanspraken:

Het invaren van bestaande pensioenaanspraken naar de nieuwe regeling is een belangrijk besluit om solidariteit tussen deelnemers en risicodeling mogelijk te maken.

Invaren zorgt voor een beter uitvoerbare pensioenregeling en voorkomt de noodzaak van het toepassen van twee verschillende toezichtkaders.

Solidariteitsreserve:

De solidariteitsreserve is een cruciaal onderdeel van de nieuwe regeling. Deze buffer wordt ingezet om schommelingen in de pensioenuitkeringen op te vangen en negatieve vermogens te voorkomen.

Het vullen van de solidariteitsreserve is afhankelijk van de dekkingsgraad op het moment van transitie.

Compensatie voor Afschaffing Doorsneesystematiek:

De afschaffing van de doorsneesystematiek kan nadelige effecten hebben voor sommige deelnemers. Het plan voorziet in adequate compensatie voor deze groep om de overgang evenwichtig te laten verlopen. De hoogte van de compensatie en de wijze van financiering zijn afhankelijk van de dekkingsgraad.

Dekkingsgraad en Vermogensverdeling:

De dekkingsgraad op de transitiedatum is een bepalende factor voor de inzet van het aanwezige vermogen. De vermogensverdeling wordt afgestemd op verschillende transitiedoelen, waaronder het vullen van de solidariteitsreserve, compensatie voor de doorsneesystematiek, en het verhogen van de (verwachte) pensioenen.

Evenwichtigheid van de Transitie:

Het plan streeft naar een evenwichtige transitie waarbij de belangen van alle betrokken groepen, zoals actieve deelnemers, gepensioneerden en gewezen deelnemers, worden meegewogen.

Het doel is om de pensioenuitkeringen minimaal op peil te houden en de kans op schommelingen te verminderen.

Specifieke Regelingen voor Militairen:

Militairen zullen in de nieuwe pensioenregeling onder dezelfde voorwaarden vallen als overheids- en onderwijswerknemers, met enkele specifieke afspraken die zijn vastgelegd in een apart hoofdstuk.

Wettelijke en Operationele Vereisten:

De nieuwe regeling moet voldoen aan de minimum vereisten voor fondsvermogen en geschikt zijn om operationele resultaten op te vangen. Extra middelen worden gereserveerd om onvoorziene individuele effecten van de transitie te dempen. Deze kritieke punten benadrukken de complexiteit van de transitie naar een nieuwe pensioenregeling en de noodzaak om zorgvuldig te balanceren tussen verschillende belangen en wettelijke vereisten.

Hoofdstuk 3

Hier is een overzicht van de voor- en nadelen van het Transitieplan ABP 2024:

Voordelen:

Verhoogde Solidariteit:

De keuze voor de solidaire premieregeling (SPR) bevordert solidariteit en collectiviteit, wat past bij de maatschappelijke rol van de overheids- en onderwijssectoren.

Potentieel Hoger Pensioen:

Door collectief te beleggen en de leenrestrictie op te heffen, kan voor jongeren meer risico worden genomen, wat kan leiden tot een hoger verwacht pensioen.

Stabiliteit en Voorziene Premies:

De nieuwe regeling biedt meer stabiliteit en voorspelbaarheid in premiehoogte vergeleken met de huidige regeling.

Solidariteitsreserve:

De solidariteitsreserve helpt schommelingen in de pensioenuitkeringen op te vangen en biedt een buffer in slechte economische tijden, waardoor het pensioen stabieler wordt.

Transparantie en Eenvoud:

Door het invaren van bestaande aanspraken wordt de regeling eenvoudiger en beter uitlegbaar voor deelnemers en gepensioneerden.

Gelijke Pensioenregeling voor Alle Deelnemers:

De nieuwe regeling biedt dezelfde voorwaarden voor overheids- en onderwijswerknemers, inclusief militairen, wat consistentie en gelijke behandeling bevordert.

Minder Complexiteit:

Het hanteren van één pensioenregeling en één toezichtkader vereenvoudigt de uitvoering en communicatie.

Nadelen:

Risico op Verlaging van Uitkeringen:

Bij langdurig slechte economische omstandigheden kunnen pensioenen meer dalen, ondanks de stabiliserende effecten van de solidariteitsreserve.

Minder Keuzevrijheid:

De solidaire premieregeling biedt minder keuzevrijheid ten aanzien van beleggingen, wat voor sommige deelnemers een nadeel kan zijn.

Complexiteit van de Transitie:

De overgang naar een nieuwe regeling en het invaren van bestaande aanspraken is complex en kan leiden tot verwarring of ontevredenheid onder deelnemers.

Afhankelijkheid van Dekkingsgraad:

De mogelijkheden voor compensatie en het vullen van de solidariteitsreserve zijn afhankelijk van de dekkingsgraad op het moment van transitie, wat onzekerheid met zich mee kan brengen.

Kosten van Aanpassing:

De eenmalige aanpassing van de pensioenadministratie en de hogere uitvoeringskosten door complexere regelingen (zoals de FPR) kunnen financieel belastend zijn.

Potentiële Nadelige Effecten voor Sommige Groepen:

De afschaffing van de doorsneesystematiek kan nadelige effecten hebben voor bepaalde deelnemers, hoewel compensatiemaatregelen zijn voorzien.

Variabele Uitkeringen:

Alle uitkeringen, inclusief arbeidsongeschiktheidspensioen, worden variabel, wat kan leiden tot onzekerheid over de hoogte van de uitkering op lange termijn.

Geen Nettopensioen:

In de nieuwe regeling wordt nettopensioen niet aangeboden, wat gevolgen heeft voor deelnemers die eerder gebruik maakten van deze mogelijkheid.

Conclusie:

Het Transitieplan ABP 2024 biedt verschillende voordelen zoals verhoogde solidariteit, potentieel hogere pensioenen, stabiliteit en eenvoud. Echter, er zijn ook nadelen zoals de risico’s op verlaging van uitkeringen, complexiteit van de transitie, en minder keuzevrijheid. Het succes van de transitie zal sterk afhangen van de implementatie en communicatie met de betrokken partijen.

Lees meer over het transitieplan. Download hier de brochure

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: