24 juni, 2024
BinnenlandLeven in vrijheid is een groot goed, maar geen vanzelfsprekendheid

Leven in vrijheid is een groot goed, maar geen vanzelfsprekendheid
L

Partij: ChristenUnie (CU)
Lijsttrekker: Gert-Jan Segers

De ChristenUnie staat voor een krijgsmacht die Nederland, in bondgenootschappelijk verband, kan verdedigen en een bijdrage levert aan vrede en veiligheid elders. Kortom, een krijgsmacht die kan beschermen, stabiliseren en interveniëren. Tegen de achtergrond van toenemende en complexe dreigingen is samenwerking in NAVO- en EU-verband cruciaal voor onze veiligheid. Om de krijgsmacht op orde te krijgen zijn forse investeringen nodig.

De mannen en vrouwen van defensie staan klaar voor onze veiligheid en zijn bereid daarvoor hun leven te geven. Zij verdienen ons grote respect, net als hun thuisfront. Dat respect moet zich ook vertalen in betere zorg voor onze militairen, door een betere beloning, het tegengaan van uitstroom en goede geestelijke zorg.

 • Meer defensie-uitgaven
  De ChristenUnie wil dat de defensie-uitgaven de komende jaren toegroeien naar het Europese gemiddelde van 1,5% van het BBP. Om op termijn te voldoen aan de 2% norm van de NAVO wordt een meerjarenplan opgesteld.  
 • Beter loon voor militairen
  De investering die de ChristenUnie doet in defensie komt ook ten goede aan verbetering van het salarisgebouw van militairen.  
 • Goede veteranenzorg
  De ChristenUnie erkent dat militairen en hun omgeving persoonlijke offers brengen. De samenleving heeft een verplichting om te zorgen voor goede ondersteuning van militairen, hun thuisfront en veteranen.
 • Geestelijke verzorging binnen Defensie handhaven
  De ChristenUnie spant zich in voor de handhaving van geestelijke verzorging voor militairen, omdat zij belast zijn met het hanteren van dodelijke wapens en keuzes over gebruik van geweld.
 • Taakspecialisatie
  De samenwerking in NAVO- en EU-verband wordt versterkt door gezamenlijke ontwikkeling en aanschaf van materieel en taakspecialisatie. Nederland zet in op schaarse en hoogtechnologische capaciteiten.
 • Investeren in cyberveiligheid
  Cyberveiligheid is essentieel om Nederland te beschermen tegen diefstal van militaire technologie, spionage en het hacken van vitale infrastructuur (zoals waterkering) en wapensystemen.
 • Heldere uitgangspunten bij missies
   Aan de inzet van de krijgsmacht ten behoeve van missies ligt een adequaat volkenrechtelijk mandaat ten grondslag.   De principes van de rechtvaardige oorlog moeten hooggehouden worden – ook bij mogelijk gebruik van autonome wapens. 
 • Voorkom militarisering van veiligheid 
  Veiligheid wordt niet slechts bereikt met militaire middelen. Internationale inzet van de krijgsmacht gebeurt binnen een doordachte geïntegreerde benadering, in nauwe samenwerking met buitenlandse zaken, justitie en ontwikkelingssamenwerking
 • Geen private defensie 
  De ChristenUnie is beducht voor commerciële belangen in het veiligheidsdomein. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat overheden aanspreekbaar blijven en het alleenrecht houden op de inzet van het geweldsinstrument.  
 • Europees hoofdkwartier 
  De kracht van de Europese Unie ligt bij civiele missies. Nederland moet deelname aan civiele EU-missies voor politie en justitie aantrekkelijker maken. Voor het uitvoeren van gezamenlijke militaire operaties moet het EU militair hoofdkwartier verder versterkt worden.  
 • Europees Defensiefonds 
  In Europees verband investeren in materiaal is kostenefficiënt en bevordert de interoperabiliteit. (Nationale) industriële defensie belangen mogen niet leidend zijn in de prioritering van defensie-uitgaven. Het politiek toezicht op dit fonds moet verbeterd worden. 
 • Solidaire financiering EU-operaties 
  De ChristenUnie is voor een meer doelmatige en solidaire financiering van EU militaire operaties en missies. Parlementaire controle op dit fonds moet gewaarborgd worden. 

Bron: ChristenUnie
Foto: Twitter / politieke partijen

Opmerking:
De ODB geeft géén stemadvies voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Trouwe lezers kunnen de komende weken door onze zorgvuldige weergaven van de verschillende politieke partijen zelf hun keuze bepalen op grond van de getoonde programma’s.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: