23 juli, 2024
BinnenlandInformatie uit Vreemdelingenketen Dik in Orde

Informatie uit Vreemdelingenketen Dik in Orde
I

Recent heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) onderzoek uitgevoerd naar de opvolging van de onderkende signalen uit de gehele vreemdelingenketen. De Inspectie VenJ concludeert dat binnen de politie, de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de meldstructuur om harde of zachte signalen door te geven aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op orde is.

Dit zijn signalen over de asielzoeker die van belang kunnen zijn voor de bestrijding van mensensmokkel, mensenhandel en terrorisme. Verder concludeert de Inspectie VenJ op basis van de beschikbare gestelde informatie ten aanzien van de algemene en de gerichte controle van de asielinstroom van 2015, dat deze conform de gegeven opdracht, de gestelde kaders en binnen de beschikbare mogelijkheden zijn uitgevoerd. De signalen die daaruit voortkwamen vormden volgens de betrokken diensten –na onderzoek-  geen aanleiding tot verdere feitelijke opvolging. De Inspectie heeft het rapport vandaag aangeboden aan de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

De Inspectie doet op basis van het meest recente onderzoek een aantal aanbevelingen, die bijdragen aan de verdere verbeteringen van de opvolging van de signalen. De uitwisseling van zachte signalen tussen de politie, de KMar, de IND en het COA, moet ten eerste verder worden ontwikkeld .

Ook moet het lerend vermogen tussen de politie, de KMar, de IND en het COA worden versterkt, door het meer opstellen van gezamenlijke analyse van de genoemde signalen. Tot slot moet de onderlinge afstemming en samenhang tussen de diverse samenwerkings-verbanden die zich bezig houden met de bestrijding van mensensmokkel, mensenhandel en terrorisme, worden verbeterd.

Het verbeteren van de signalering en de opvolging van signalen is voor de betrokken organisaties een continue proces. De Inspectie VenJ heeft op verzoek van de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie sinds november 2015 diverse onderzoeken uitgevoerd naar de zogeheten ID-straten.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: