23 februari, 2024
BinnenlandHet vergeten Arbeidsongeschiktheidspensioen!

Het vergeten Arbeidsongeschiktheidspensioen!
H

ABP is een actie gestart inzake ‘vergeten’ arbeidsongeschiktheidspensioen. Uit data-analyse (tussen UWV en ABP) blijkt dat circa 16.000 (gewezen) ABP-deelnemers geen AO-pensioen en/of premievrije pensioenopbouw bij het fonds hebben aangevraagd maar hier mogelijk wel recht op hebben. ABP gaat dit herstellen.

ABP heeft (gewezen) deelnemers die mogelijk met terugwerkende kracht in aanmerking kunnen komen voor een AO-pensioen ABP en/of premievrije pensioenopbouw ingevolge het Pensioenreglement ABP actief benaderd en geattendeerd op de mogelijkheid om (alsnog) een pensioen aan te vragen. Het (gewezen) Defensiepersoneel met een burgerbetrekking is deelnemer in het pensioenreglement van ABP en meegenomen in deze actie van ABP.

Separate actie voor militairen
Voor gewezen militairen zijn de rechten op een AO-pensioen verankerd in het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen (Besluit). Dit Besluit valt niet onder verantwoordelijkheid van ABP maar onder verantwoordelijkheid van Defensie. Door Defensie wordt dan ook een separate actie uitgevoerd.

Daartoe dient allereerst de doelgroep te worden bepaald en worden vervolgens de financiële consequenties in kaart gebracht. Naar verwachting kan eind augustus 2019 een rapport worden uitgebracht met voorstellen hoe, voor het gewezen militair personeel, aan de actie vorm en inhoud kan worden gegeven.

Wijzigen ontslagbesluiten en Leidraad Dienstverlating
De huidige ontslagbesluiten in verband met ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek (militair en burger) en ook in de Leidraad Dienstverlating worden aangepast en aangevuld met informatie over het aanvragen van AO-pensioen indien aanspraak bestaat op een WIA-uitkering.

Gewezen militairen die vragen hebben over de AO-pensioen actie kunnen een mail sturen aan brdaopinfo@abp.nl.

Bron: ABP

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: