16 juli, 2024
BinnenlandGevolgen Regeling Cafetariamodel Defensie

Gevolgen Regeling Cafetariamodel Defensie
G

Het Cafetariamodel Defensie is een regeling waarin u kunt kiezen tussen bepaalde mogelijkheden in uw arbeidsvoorwaarden. U kunt deelnemen met toestemming van ministerie van Financiën (belastingdienst0 aan de volgende uitruilmogelijkheden:

 • Uitruil aanvullende kilometervergoeding (vanaf 2016)***
 • Uitruil fiets en/of computer/tablet’ (vanaf 2018)
 • Uitruil vakbondscontributie (vanaf 2020)

Het zijn drie aparte uitruilmogelijkheden. U mag dus aan alle mogelijkheden deelnemen. Uw salaris, eindejaars- of vakantie-uitkering wordt in de maand van de uitruil met het uit te ruilen bedrag verlaagd. U betaalt dan minder belasting.

Wilt u gebruik maken van de Regeling Cafetariamodel Defensie?

Wilt u gebruik maken van deze regeling? Dan heeft dit mogelijk gevolgen voor uw:

 • Inkomensafhankelijke toeslagen
 • Pensioen
 • Verlofuitkeringen
 • Ziektewet-uitkering
 • WIA-uitkering
 • WW-uitkering
 • Bovenwettelijke WW-uitkering (BWW)
 • Uitkering Gewezen Militairen (UGM)

Gevolgen voor uw inkomensafhankelijke toeslagen

Door deelname aan de Regeling Cafetariamodel Defensie verlaagt u uw belastbaar loon. Het bedrag van dit belastbaar loon (uw toetsingsinkomen) en uw persoonlijke situatie bepaalt vervolgens of u recht heeft op inkomensafhankelijke toeslagen. Denk hierbij aan: huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of toeslagen voor studiefinanciering.

U kunt met behulp van de rekenhulp van de belastingdienst een indicatie krijgen wat een eventuele uitruil voor uw toeslagen betekent. Kijk daarvoor op www.belastingdienst.nl > rekenhulpen > toeslagen.

Gevolgen voor uw pensioen

Het inzetten van de eindejaarsuitkering heeft geen nadelige invloed op uw pensioengevend inkomen. Het toegestane verschil in hoogte, tussen het fiscale inkomen en het pensioengevend inkomen (30%), wordt namelijk niet overschreden. De pensioenopbouw is gebaseerd op het bruto salaris, vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering zoals deze geldt op 1 januari van het inkomensjaar.

Gevolgen voor uw verlofuitkeringen

Deelname aan Regeling Cafetariamodel Defensie heeft geen gevolgen voor een uitkering in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof of een uitkering wegens adoptie- en pleegzorgverlof.

Gevolgen voor uw Ziektewet-uitkering

Als u ziek bent, komt u in aanmerking voor doorbetaling van uw bezoldiging. Zolang u recht heeft op doorbetaling van uw bezoldiging, heeft uw deelname aan Regeling Cafetariamodel Defensie geen invloed op uw totale aanspraak. Ontvangt u na uw ontslag geen salaris meer, maar uitsluitend een Ziektewet-uitkering (ZW)? Is uw uitkering gebaseerd op een dagloon dat lager is dan het maximumdagloon? Dan heeft uw deelname aan de Regeling Cafetariamodel Defensie wel gevolgen voor de hoogte van uw ZW-uitkering. Raadpleeg de website van het UWV op internet voor meer informatie over de Ziektewet-uitkering en het maximumdagloon.

Gevolgen voor uw WIA-uitkering

Bent u langdurig ziek en krijgt u een uitkering Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) of gaat u een WIA-uitkering aanvragen? Dan wil de ODB u wijzen op de volgende, mogelijke gevolgen:

 • Door de Regeling Cafetariamodel Defensie toe te passen wordt uw bruto jaarinkomen verlaagd. Dit kan de uitkering over het betreffende loontijdvak ongunstig beïnvloeden, doordat u dan minder van uw zogenoemde ‘verdiencapaciteit’ benut;
 • Bent u langdurig ziek en gaat u een WIA-uitkering aanvragen? Dan kan de Regeling Cafetariamodel Defensie wel gevolgen hebben voor de hoogte van uw uiteindelijke WIA-uitkering als u in het jaar voorafgaand aan uw eerste ziektedag een Regeling Cafetariamodel Defensie aanvraag heeft gedaan;
 • Als u eindejaarsuitkering heeft ingezet voor Regeling Cafetariamodel Defensie, dan heeft u een lager dagloon. Hierdoor kan uw WIA-uitkering uiteindelijk wel lager uitvallen. Dit is het geval als uw dagloon lager is dan het maximumdagloon dat wordt gebruikt voor de vaststelling van uw uitkering.

Raadpleeg de website van het UWV op internet op www.UWV.nl voor meer informatie over de factoren die van invloed zijn op de berekening van uw WIA-uitkering.

Gevolgen voor uw WW-uitkering

Heeft u uw salaris, eindejaars- of vakantie-uitkering ingezet voor de Regeling Cafetariamodel Defensie? Dan heeft dit wel gevolgen voor uw werkloosheidsuitkering (WW). Dit is het geval als:

 • U een jaar nadat u uw salaris, eindejaars- of vakantie-uitkering hebt ingezet voor de Regeling Cafetariamodel Defensie werkloos wordt én;
 • Uw WW-uitkering is berekend aan de hand van een dagloon dat lager is dan het maximumdagloon.

Raadpleeg de website van het UWV op internet voor meer informatie over het maximumdagloon.

Gevolgen voor uw Bovenwettelijke WW-uitkering (BWW)

De BWW kent geen maximumdagloon. Raakt u een jaar nadat u uw salaris, eindejaars- of vakantie-uitkering voor Regeling Cafetariamodel Defensie heeft ingezet werkloos? Dan heeft dit wel negatieve gevolgen voor uw BWW-uitkering.

Raadpleeg de website van het UWV op internet voor meer informatie over het maximumdagloon.

Gevolgen voor uw Uitkering Gewezen Militairen (UGM)

De UGM wordt berekend aan de hand van leeftijd, rang en uw laatstverdiende bruto salaris. De uitruil heeft geen effect op de berekening van de hoogte van de UGM. Wij raden u aan om de gevolgen van de door u gewenste keuze goed te bekijken. Raadpleeg de website van de Belastingdienst of het UWV op internet voor meer informatie over inkomensafhankelijke toeslagen of uitkeringen via: www.toeslagen.nl of www.uwv.nl .

***COVID-19

Als gevolg van COVID-19 wordt er op dit moment onderzocht in welke gevallen er aanspraak bestaat op de uitruil van de aanvullende kilometervergoeding. Vanwege deze reden is het tot 1 oktober 2020 niet mogelijk om de uitruil aanvullende kilometervergoeding aan te vragen. De werkgever zal op een later moment u nader informeren.

Tekst: Belastingdienst / Defensie / redactie ODB / Belastingservice ODB 

Afbeelding: redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: