28 mei, 2024
BinnenlandEen sterke, moderne en flexibele krijgsmacht

Een sterke, moderne en flexibele krijgsmacht
E

Partij: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Lijsttrekker: Kees van der Staaij

Een sterke krijgsmacht is geen doel op zich, maar een middel om veiligheid voor de burgers en vrede tussen staten te bevorderen (vgl. Deuteronomium 20:10 e.v. en Romeinen 13:3-4). Dat is een kerntaak van de overheid. Zoals de Grondwet het verwoordt: “Het beschermen van grondgebied en burgers, het bevorderen van de internationale rechtsorde, en het ondersteunen van humanitaire hulp en rechtshandhaving.” Deze taak – in de veiligheidsstrategie van 2018 samengevat met de woorden ‘voorkomen’, ‘verdedigen’ en ‘versterken’ – kan grote (menselijke) offers vergen. Vrede spreekt nooit vanzelf, maar toch blijven we hier in vertrouwen aan werken.

Focus op de toekomst

 • De NAVO is en blijft hoeksteen van het Nederlandse veiligheidsbeleid.
 • De wettelijke streefnorm van het Defensiebudget is de NAVO-norm van 2% van het BBP.
 • Voor de serieuze invulling van de drie hoofdtaken is een meerjarenperspectief nodig met: de te bereiken doelen; de benodigde middelen; de bijbehorende budgetten.
 • Besluitvorming over militaire missies moet uiterst zorgvuldig gebeuren.
 • Het internationale (oorlogs-)recht en een mandaat van de Veiligheidsraad blijven zeer wenselijk voor legitiem militair optreden.
 • Geografisch en geopolitiek is Turkije een relevante militaire bondgenoot.
 • Nucleaire proliferatie is een van de grote problemen van onze tijd.
 • Energieveiligheid en economische veiligheid wint aan belang door toenemende schaarste van olie, gas en andere grondstoffen.

Mensen waarderen

 • Onze militairen verdienen waardering en dáárom voor hen goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Goede huisvesting, voedselvoorziening, uitrusting en medische bij Defensie.
 • De veiligheidscultuur binnen de krijgsmacht blijft continue een aandachtspunt.
 • Het reservistenleger moet op peil blijven.
 • Bij goed werkgeverschap hoort de beste veteranenzorg, in het bijzonder voor slachtoffers van PTSS.
 • Gezien de risico’s waar militairen aan kunnen blootstaan, is goede geestelijke verzorging essentieel.
 • Naar Israëlisch voorbeeld biedt Nederland (ex-)militairen proactief kansen hun bij Defensie opgedane (technologische) kennis toe te passen als ondernemer of binnen het bedrijfsleven.

Middelen uitbreiden en moderniseren

 • Nederland moet blijven bouwen aan een veelzijdige en robuuste krijgsmacht bestaand uit marine, luchtmacht, landmacht, marechaussee en ‘cyber’.
 • We moeten rekening houden met het gevaar dat (digitale) oorlogvoering zich in de toekomst óók richt op cruciale (civiele) infrastructuur.
 • Nederland moet minimaal het aantal F-35’s aanschaffen dat nodig is voor drie gevechtssquadrons (namelijk 52 toestellen).
 • Het gebruik en de impact van drones en UAV’s (Unmanned Aerial Vehicles) zal steeds verder toenemen.
 • Er is behoefte aan zowel transport- als gevechtsheli’s.
 • NAVO-landen moeten een luchtverdedigingssysteem ontwikkelen en in gebruik nemen dat bestand is tegen de allernieuwste wapensystemen.
 • Voor ons land is en blijft een sterke marine dan ook cruciaal.
 • Nederland moet vier nieuwe onderzeeboten aanschaffen.
 • Nederland moet, wellicht samen met een ‘pool’ van bondgenoten, aanschaf overwegen van maritieme patrouillevliegtuigen zoals de ‘slimme’ P-8 Poseidon.
 • Marineschepen moeten vanzelfsprekend zonder gedoe in de marinehaven van Den Helder kunnen blijven afmeren.
 • De onrust en dreigingen aan de oostgrens van het Europese continent vragen om het heroprichten van een eenheid van gevechtstanks.

Slim commandovoeren

 • Het is niet aan software en algoritmen om ‘de trekker over te halen’.
 • Het kunnen inspelen op nieuwe (technologische) ontwikkelingen op de markt of bij tegenstanders vergt een strategie van ‘continue transformatie’.
 • Om innovatie en werkgelegenheid te stimuleren heeft uitbouw van de Nederlandse Defensie-industrie voorrang.
 • Bij grote vastgoed- en materieelprojecten moet Defensie al in een vroeg stadium nauw optrekken met (decentrale) overheden.
 • Binnen de hoogste overlegorganen op het ministerie moet er een goede balans zijn tussen militaire vertegenwoordiging en ambtenaren zonder militaire achtergrond.
 • De krijgsmacht dient waar nodig en waar mogelijk een open en transparante houding aan te nemen richting de burger en zijn vertegenwoordigers in het parlement.

Bron: SGP
Foto: Twitter / politieke partijen

Opmerking:
De ODB geeft géén stemadvies voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Trouwe lezers kunnen de komende weken door onze zorgvuldige weergaven van de verschillende politieke partijen zelf hun keuze bepalen op grond van de getoonde programma’s.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: