16 april, 2024
BinnenlandDe-escalatie en ontwapening

De-escalatie en ontwapening
D

Partij: BIJ1
Lijsttrekker: Sylvana Simons

BIJ1 staat voor een defensiebeleid dat gebaseerd is op het beschermen van onze belangrijkste waarden: de waarden van een sociale samenleving, die is gebouwd op gelijkwaardigheid, vrijheid en rechtvaardigheid. Dat betekent dat wij niet willen investeren in oorlog en geweld. In plaats van militaire acties zetten wij in op hulp die gedreven wordt door solidariteit met slachtoffers van geweld en hun behoeftes. Daarbij streven we naar de-escalatie en ontwapening. We maken een eind aan de huidige neokoloniale bemoeienis omwille van handelsbelangen en geldstromen. Zelfbeschikkingsrecht van volkeren en steun voor anti-imperialistisch verzet zijn belangrijke waarden voor ons defensiebeleid.

Oorlogsvoering is een kwaadaardig machtsmiddel. Door middel van militair ingrijpen willen Westerse landen en hun industrieën invloed krijgen in andere landen voor hun eigen gewin. Dit gebeurde in de koloniale Nederlandse geschiedenis, maar ook nu nog. Westerse landen voeren al tientallen jaren oorlog om hun afzetmarkten te vergroten en hun politieke, economische en militaire overmacht uit te breiden. Hun honger naar grondstoffen en winst drijft hen hiertoe. Nederland laat zich met het oog op handelsbelangen meeslepen in oorlogen. Het Westen zegt deze oorlogen te beginnen om vrijheid, democratie en mensenrechten te brengen in gebieden waar die nog niet zijn. Maar deze zelfde grondrechten worden bij ons en onze bondgenoten nog altijd bedreigd en ingedamd. Deze oorlogen gaan ten koste van vele mensenlevens. We willen investeren in de bescherming van onvoorwaardelijke vrijheid, zelfbeschikking van volkeren, deëscalatie en ontwapening, om zo een einde maken aan oorlogen en de bijbehorende industrieën.

VREDE, ZELFBESCHIKKING EN INTERNATIONALE RECHTVAARDIGHEID

 • Nederland trekt zich terug uit alle internationale conflicten en steunt verzet tegen imperialistische uitbuiting en onderdrukking.
 • Nederland zoekt toenadering tot landen die hun internationaal beleid baseren op vrede, internationale rechtvaardigheid en zelfbeschikkingsrecht van volkeren.
 • Wie oorlog voert onder valse voorwendselen, krijgt te maken met politieke en economische gevolgen. We dwingen herstel af van humanitaire, infrastructurele en psychologische schade. Er wordt humanitaire hulp geboden aan bewoners van landen waar oorlog wordt gevoerd op onterechte gronden. Wij maken een onderscheid tussen de politieke regimes en de bewoners van een land.
 • We krimpen onze krijgsmacht in om uiteindelijk de krijgsmacht te vervangen door een civiele hulporganisatie. In het geval van een noodsituatie bevorderen we de uitwisseling van gespecialiseerde hulp tussen landen.
 • Nederland trekt zich terug uit de imperialistische NAVO en neemt niet meer deel aan NAVO-oorlogen. De door de NAVO verplicht gestelde uitgavengroei aan defensiedoeleinden wordt ongedaan gemaakt. De vrijgekomen gelden gaan sociale doeleinden dienen.
 • Nederland handelt bij voorkeur in VN-verband, met wederopbouw, vredesbewaring en vredesbewaking als oogmerk. Deze operaties mogen niet dienen voor het opzetten van scheve handelsrelaties tussen het betreffende land en het Nederlands bedrijfsleven. Aan noodhulp worden geen voorwaarden verbonden.
 • Nederland neemt niet deel aan een Europees leger en behoudt de zelfbeschikking over eigen troepen.
 • Er komen ruimhartige genoegdoening en herstelbetalingen aan slachtoffers van Nederlandse acties overzee.
 • We stellen stevige straffen in voor huurlingen die meevechten in buitenlandse oorlogen. We monitoren alle uitreizigers die zich aansluiten bij gewelddadige groepen in het buitenland, waaronder het Israëlisch leger.
 • Strijders die zich aansluiten bij buitenlandse strijd ter verdediging van de waarden van vrijheid en zelfbeschikking van volkeren worden beschermd.

ONTWAPENING EN OMVORMING WAPENINDUSTRIE

 • Kernwapens de wereld uit. Om te beginnen uit Nederland. Nederland sluit zich aan bij wapenbeheersings- en ontwapeningsverdragen en toont zich ambassadeur van deze verdragen.
 • We maken een einde aan Nederland als belastingparadijs voor wapenproducenten en de industrie van militaire technologieën. We verbieden de vestiging van wapenbedrijven in Nederland en heffen hoge belastingen voor de bestaande wapenindustrie, zolang deze niet is omgevormd.
 • We stimuleren de inzet van ontwikkelde technische kennis in de wapenindustrie voor de civiele industrie.
 • We maken een eind aan (door)levering van wapens en militaire technologie aan landen of groeperingen die mensenrechten schenden.
 • Alle niet geleverde straaljagers (JSF’s) en onderzeeërs worden afbesteld. Wat al geleverd is wordt gedemonteerd en onderdelen worden gebruikt voor andere technische en civiele doeleinden.
 • Er worden geen militairen ingezet tegen mensen, dus ook niet tegen vluchtelingen en migranten. De Marechaussee wordt onderdeel van de politie. De Nationale Reserve wordt omgevormd in een (binnenlandse) civiele rampenorganisatie.
 • In het basis- en voortgezet onderwijs komt er blijvend aandacht voor vredeseducatie. Er zullen geen reclames meer zijn om jongeren aan te sporen te gaan werken bij defensie.

EEN VEILIGE EN RECHTVAARDIGE WERKOMGEVING

 • We dragen zorg voor een goede (geestelijke) gezondheidszorg voor krijgsmachtpersoneel en veteranen.
 • Er wordt ingezet op de bestrijding van racisme, islamofobie, antisemitisme, seksisme, seksueel en gendergerelateerd geweld, machogedrag en andere vormen van onderdrukking binnen de organisatie van de krijgsmacht.
 • Mensen met extreemrechtse opvattingen mogen geen deel uitmaken van de krijgsmacht. De krijgsmacht moet doordrongen zijn van democratische waarden. Wie extreemrechtse opvattingen erop nahoudt, staat lijnrecht tegenover deze waarden.
 • Wie weigert mee te vechten in overzeese oorlogen wordt niet bestraft. Er komt (postuum) eerherstel voor dienstweigeraars uit het verleden.
 • De opgeschorte opkomstplicht wordt veranderd in een algehele opheffing van de dienstplicht. Er komt geen instelling van een sociale of maatschappelijke dienstplicht.

Bron: BIJ1
Foto: Twitter / politieke partijen

Opmerking:
De ODB geeft géén stemadvies voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Trouwe lezers kunnen de komende weken door onze zorgvuldige weergaven van de verschillende politieke partijen zelf hun keuze bepalen op grond van de getoonde programma.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: