26 mei, 2024
BinnenlandContraterrorisme-strategie 2016-2020

Contraterrorisme-strategie 2016-2020
C

  • Een blijvende  focus op internationaal jihadisme als voornaamste vorm van terroristische dreiging voor Nederland.
  • Een scherp oog voor andere vormen van extremisme.
  • Het geven van een passend antwoord op het gebruik van digitale middelen door extremisten en terroristen, zoals sociale media, het ‘dark web’ en encryptie.
  • Het vermogen om in te spelen op de verwevenheid van de internationale, nationale en lokale dimensies van extremisme en terrorisme, door effectief samen te werken op alle niveaus: lokaal, nationaal en internationaal.

Dit zijn de belangrijkste strategische keuzes die worden gemaakt in de tweede ‘nationale contraterrorisme-strategie 2016-2020’ die aan de Tweede kamer is aangeboden. De dreiging van het wereldwijde jihadisme neemt de komende jaren verder toe. Dat gebeurt in de vorm van transnationale netwerken, terugkerende of teruggestuurde jihadisten, potentieel gewelddadige eenlingen en snelle binnenlandse radicaliseringsprocessen. De jihadisten mengen zich steeds vaker met (inter)nationale dader- en criminele netwerken.

Ook is de dreiging steeds meer grensoverschrijdend: internationale ontwikkelingen hebben een steeds directere impact op de veiligheid in Nederland en andersom. Met het opstellen van deze strategie wordt de onderlinge samenhang tussen anti-terrorismemaatregelen verder bevorderd, zodat terrorisme  en extremisme effectiever kan worden bestreden. De grondslag voor de nationale CT-strategie blijft de zogeheten ‘brede benadering’. Dat houdt in dat door een combinatie van preventieve en repressieve maatregelen de risico’s van terrorisme zo vroeg mogelijk worden onderkend en aangepakt. Uitgangspunt daarbij is dat  bij terrorismebestrijding sprake moet zijn van een vast basisniveau aan beleidsmatige, operationele en bestuurlijke inzet, die wordt aangevuld met flexibele inzet wanneer de dreiging daarom vraagt.

De brede benadering wordt doorvertaald naar een integrale lokale aanpak, met als belangrijke onderdelen het multidisciplinair bespreken van casuïstiek, het actief betrekken van gemeenschappen en het ‘binnenboord’ houden van kwetsbare groepen en individuen. Netwerken worden in kaart gebracht en waar mogelijk verzwakt. Omdat de aanpak van radicalisering maatwerk is wordt daarbij een persoonsgerichte aanpak gehanteerd

Voorts is het van belang dat maatregelen proportioneel zijn en in balans staan met de vrije uitoefening van grondrechten. Daarmee zijn ze geworteld in de rechtsstaat. En er wordt  gestreefd naar samenhang tussen beleid om polarisatie tegen te gaan en sociale cohesie te bevorderen en beleid gericht op het tegengaan van extremisme en terrorisme. De Nationale Contraterrorisme-strategie 2016-2020 verbindt alle overheidspartners in de gezamenlijke aanpak van extremisme en terrorisme in Nederland. De strategie bouwt voort op de Nationale Contraterrorisme-strategie 2011–2015 en de evaluatie daarvan. De strategie is verder gebaseerd op het verwachte dreigingsbeeld voor de periode 2016-2020, alsmede op de kennis en ervaring die de afgelopen jaren is opgebouwd.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: