17 juli, 2024

Het bestuur van de Onafhankelijke Defensiebond

De ODB wordt bestuurd door een dagelijks bestuur (DB) dat uit een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, en een secretaris bestaat. Zij vergaderen op regelmatige basis. Deze leden treden elke drie of zeven jaar af en zijn herkiesbaar. Het DB heeft de dagelijkse leiding over de ODB, en is verantwoording schuldig aan het hoofdbestuur of aan de Algemene Ledenvergadering.

Het hoofdbestuur (raad van commissarissen) wordt gevormd door leden die vanuit hun deelraad zijn voorgesteld, en dus daadwerkelijk een directe band hebben met hun achterban. De leden die zitting hebben binnen dit bestuur worden commissarissen genoemd. Deze raad komt jaarlijks 12 keer bijeen. Leden van de raad treden elke drie jaar af en zijn herkiesbaar. De raad verricht beleidsvoorbereidend werk voor de ALV en coördineert en bewaakt de uitvoering van alle ODB activiteiten.

De deelraad bestaat uit 3 regiobestuurders. De deelraad treedt elke drie jaar af en zijn herkiesbaar. Er zijn acht deelraden. Deze raden vormen de spil van de ODB en houden nauw contact met elkaar en het dagelijks bestuur. Lees meer over de deelraden ODB

Vanuit de deelraden wordt jaarlijks een vertegenwoordiging van drie ledengezonden naar de Algemene Ledenvergadering. De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging. De samenstelling van de afvaardiging zijn de regiobestuurders of een gemandateerde afvaardiging vanuit de leden. Minimaal wordt 2 maal per jaar een ALV uitgeschreven, meer indien het dagelijks bestuur het nodig acht.

Select 2024Select 2024