16 juli, 2024
ArboAsbest : Strengere regels

Asbest : Strengere regels
A

Asbest is een gevaarlijke stof. Asbest is voor 1994 veel gebruikt in bouwwerken, treinen, schepen, industriële installaties en andere producten. En bij het verharden van wegen, paden en erven. De overheid wil asbest zoveel mogelijk verwijderen uit de samenleving. In Nederland geldt dan ook een verbod op het produceren, toepassen en hergebruiken van asbest. Maar een aantal werkzaamheden met asbest is toegestaan. Hiervoor gelden strenge regels.

Asbest in gebouwen en woningen
Gebouwen van voor 1994 kunnen asbest bevatten. De Asbestwegwijzer van Kenniscentrum InfoMil informeert u over de asbesthoudende producten die in en om woningen zijn toegepast. Als u uw gebouw wilt verbouwen, renoveren of slopen, moet u:
asbest laten inventariseren door een gecertificeerd bedrijf;
een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen via Omgevingsloket online;
asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Hierbij moet altijd een Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA) zijn.

Wat zijn certificatieschema’s voor asbest?
Een certificatieschema bevat de algemene uitgangspunten en bepalingen voor certificatie. Het schema bepaalt de voorwaarden voor afgifte van certificaten. U vindt de certificatieschema’s op de website van Stichting Ascert. Er zijn certificaten voor personen en voor processen. In het register kunt u nagaan of een bedrijf of een persoon een geldig certificaat heeft.

Stelselwijziging arbo-certificaten voor asbest
Sinds 1 februari 2012 is het stelsel van wettelijke arbo-certificaten voor asbest gewijzigd. Er zijn nieuwe eisen en sancties. Daarnaast is er scherpere controle op naleving van voorschriften rond arbo-certificaten. Als u de regels niet naleeft, krijgt u te maken met zwaardere sancties.

Moet u blootstelling aan asbest melden?
Asbestwerkzaamheden worden in 3 risicoklassen verdeeld. Afhankelijk van de risicoklasse moet u bepaalde maatregelen nemen. Kunnen uw medewerkers bij werkzaamheden worden blootgesteld aan asbest? Dan moet u dit melden aan Inspectie SZW. Dat kan schriftelijk of digitaal. Treft u onverwacht asbest aan? Dan moet u dit direct telefonisch melden aan Inspectie SZW.
Werknemers die asbest verwijderen, kunnen een digitale test doen. Deze laat met foto’s en filmpjes zien wat de belangrijkste risico’s zijn en hoe deze voorkomen kunnen worden.

Werken met asbest in de bouw
Bij sommige werkzaamheden in de bouw kunnen medewerkers aan asbest blootgesteld worden. In de brochure ‘Asbesthoudende bouwproducten en hun toepassingen in gebouwen’ beschrijft Stichting Arbouw de regelgeving voor bewerken en verwijderen van asbest.

Financiële tegemoetkoming asbestslachtoffers
Asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom of asbestose (stoflongen) kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Er zijn 2 regelingen:
Werknemers die ziek zijn geworden door asbest, kunnen gebruikmaken van de TAS-regeling.
Zelfstandig ondernemers die in een privésituatie ziek zijn geworden door asbest, kunnen gebruikmaken van de TNS-regeling.
Als u als werkgever aansprakelijk bent voor de gezondheidsschade van uw (ex-)werknemer, moet u schadevergoeding betalen.

Asbest in bodem en materialen
Asbest kan voorkomen in en op de bodem, in baggerspecie en in puin. Alleen erkende bedrijven en personen mogen bodemonderzoek naar asbest uitvoeren. Asbest in bodem, grond, wegen, paden en erven moet u melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Landelijk Asbestvolgsysteem
Het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) brengt het volledige asbestverwijderingsproces in kaart, vanaf het aanmelden van een asbestinventarisatieopdracht door een opdrachtgever tot aan het storten van het asbest bij de stortplaats. Op dit moment is het LAVS beschikbaar voor een aantal woningcorporaties en asbestinventariseerders. Naar verwachting wordt het systeem in het tweede kwartaal van 2014 verplicht voor alle gecertificeerde asbestverwijdering- en inventarisatiebedrijven. Om dan te kunnen inloggen, hebt u een herkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 2 (EH2) nodig. Deze regeling gaat in op: 1 juli 2014

bron: Inspectie SZW

Uit onderstaande link zou u kunnen opmaken dat de KM nu “serieus” werk gaat maken van dit probleem door inventarisatie/sanering
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=34420

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: