23 april, 2024
AanbevolenZet de vergrijzing op de politieke agenda!

Zet de vergrijzing op de politieke agenda!
Z

Begin januari is de Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 met haar rapport naar buiten gekomen. Vergrijzing is hierin naast migratie een belangrijk thema. “De vergrijzing van de bevolking piekt in de komende 10 tot 15 jaar en resulteert in een blijvend ‘oudere’ samenleving naar 2050”, aldus de commissie.  

Agenderen

De Seniorencoalitie (bestaande uit de landelijke seniorenorganisaties ANBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, SOMNL en NOOM), vraagt dringend aandacht om het onderwerp vergrijzing in het komende Kabinet stevig te agenderen. Vandaar dat er in januari een brief inclusief manifest naar informateur Ronald Plasterk verzonden is om te bepleiten dat de vergrijzing met spoed op de agenda van het nieuwe kabinet komt.

Weinig prioriteit

“Helaas hebben we moeten constateren dat het vraagstuk van de vergrijzing en de ouder wordende samenleving (te) weinig prioriteit heeft gekregen in verkiezingsprogramma’s. We doen hierbij een oproep om de vergrijzing en de consequenties hiervan, wel hoog op de agenda te plaatsen” beklemtoont Anneke Sipkens, directeur-bestuurder ANBO-PCOB.

Overheidsbeleid

De Seniorencoalitie wil een stevige visie en samenhangend overheidsbeleid de komende jaren op allerlei terreinen. De vergrijzing brengt behoorlijke uitdagingen met zich mee. De groep werkenden wordt kleiner en de groep niet-werkenden groter, met als gevolg:

-Oplopende personeelstekorten.

-Groeiende problemen in een betaalbare gezondheidszorg.

“We moeten naar een integrale aanpak waarbij over schotten en ministeries heen gekeken wordt naar waar senioren en de samenleving behoefte aan hebben.”, aldus John Kerstens voorzitter Koepel Gepensioneerden.

Woonalternatieven

Ook op de woningmarkt zijn de consequenties van het negeren van de demografische trends zichtbaar. Het stagneren van de doorstroom door het gebrek aan passende en betaalbare woonalternatieven voor ouderen leidt tot grote tekorten voor andere doelgroepen.

Infrastructuur

Maar ook buurten en wijken als ook de bijbehorende infrastructuur en voorzieningen zijn niet ingesteld op de groeiende groep ouderen en hun behoefte aan activiteiten en contacten dicht bij huis. “Dit heeft tot gevolg dat we te maken krijgen met een toenemend sociaal isolement en een groter beroep op zorg. Zeker daar waar het toch al kwetsbare groepen betreft”, waarschuwt Lucía Lameiro García, directeur-bestuurder SOMNL.

Vrijwilligerswerk

We hebben er alle belang bij om te zorgen dat ook de ouder wordende bevolking kan blijven bijdragen aan de samenleving. Nederlanders worden gezonder ouder. Jonge gepensioneerden hebben een beter inkomen dan hun voorgangers. De armoede onder ouderen is naar verhouding laag en ouderen zetten massaal de schouders onder het vrijwilligerswerk en de mantelzorg.

Kwetsbare posities

Zonder actieve ouderen zou Nederland vastlopen. Maar zonder goed afgestemd interdepartementaal ouderenbeleid met specifieke aandacht voor ouderen in kwetsbare posities wordt de kloof tussen ouderen onderling en de rest van de samenleving juist groter en daarmee wordt de bijdrage die álle ouderen kunnen leveren aan de samenleving beperkt in plaats van gestimuleerd.

Een kans

Maak van de vergrijzing een kans door de juiste maatregelen te nemen. Nederland moet zich verder beter voorbereiden op de ‘dubbele vergrijzing’.

17 januari 2024 in AlgemeenZorg, welzijn en wonen door Koepel Gepensioneerden

Tekst: Seniorencoalitie / Redactie ODB
Foto: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: